}

e-Pabianice Miasto przyszłości

Wróć do spisu artykułów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

Data utworzenia artykułu: 2023-01-10 11:08:09
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis funkcjonujący pod adresem: https://e-pabianice.pl, jest prowadzony przez: sm32 STUDIO Marek Mucharski, z siedzibą: 34-300 Żywiec, ul. Grapa 10, REGON: 241093259, NIP: 5532087369.
 2. W ramach Serwisu Użytkownik może przeglądać jego zasoby, a także uczestniczyć w konkursach, dodawać opisy, komentarze i odpowiedzi na komentarze w zakresie informacji zamieszczanych w Serwisie.
 3. Z Serwisu może korzystać każdy Użytkownik.
 4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.

§ 2 Słownik

 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Prowadzącego Serwis, działający pod adresem internetowym: https://e-pabianice.pl;
 2. Prowadzący Serwis – sm32 STUDIO Marek Mucharski, z siedzibą: 34-300 Żywiec, ul. Grapa 10, REGON: 241093259, NIP: 5532087369.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Serwisu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

§ 3 Zakres działania Serwisu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Serwisu, w tym w szczególności:
  • ogólne zasady korzystania z Serwisu,
  • prawa i obowiązki Użytkowników,
  • prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Serwis.
 2. Prowadzący Serwis nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://e-pabianice.pl, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§ 4 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu przez Użytkownika są następujące:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet (przewodowy lub bezprzewodowy), wyposażonego w sprawny system operacyjny: Windows, Mac Os lub Linux;
  2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w powyżej aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies , tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej przeglądarki.

§ 5 Ochrona praw autorskich i innych praw

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów w tym m. in. oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Serwisu, za wyjątkiem treści udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, należą do Prowadzącego Serwis lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Serwisu bez zgody Prowadzącego Serwis wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Serwisu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach, również przez innych Użytkowników), wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Prowadzący Serwis zastrzega, że bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Serwisu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.

§ 6 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (tzw. netykietą).
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niezamieszczania w ramach Serwisu, w tym w formie opisów lub komentarzy:
  1. treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. treści mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą prace/treści zamieszczone w ramach Serwisu,
  3. danych osobowych osób trzecich, ich danych teleadresowych oraz adresów e-mail,
  4. treści zawierających nieprawdziwe informacje,
  5. informacji handlowej lub jakichkolwiek innych treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 4. Opisy oraz komentarze publikowane są niezwłocznie po ich dodaniu.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu, prace (biorące udział w konkursie), opisy lub komentarze mogą zostać usunięte z Serwisu.
 6. Użytkownicy naruszający postanowienia Regulaminu mogą zostać zablokowani przez Prowadzącego Serwis.
 7. W przypadku usunięcia z Serwisu, prac (biorących udział w konkursie), opisów lub komentarzy, Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości dodawania przez danego Użytkownika nowych opisów lub komentarzy. Użytkownik ten może skontaktować się z Prowadzącym Serwis w celu wyjaśnienia swoich działań, które skutkowały zastosowaniem środków, o których mowa powyżej, albo uzyskać informację na ich temat. Wszelkie zgłoszenie w tej sprawie należy kierować na adres: kontakt@e-pabianice.pl dokładnie opisując zaistniały problem.

§ 7 Odpowiedzialność prowadzącego Serwis

 1. Prowadzący Serwis nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą) lub z powodu działania siły wyższej.
 2. Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Serwis, o czym Prowadzący Serwis poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Miasto Pabianice z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, REGON 472057715, NIP 731 196 27 56.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zawartej umowy, której przedmiotem jest przystąpienie Użytkownika do wybranego przez uczestnika konkursu. Warunki umowy zostają zaakceptowane poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz przystąpienie do wybranego konkursu (zgodnie z zasadami poszczególnego Konkursu).
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w wybranym przez Użytkownika konkursie.
 4. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z realizacją usługi, w tym: sm32 STUDIO Marek Mucharski, z siedzibą: 34-300 Żywiec, ul. Grapa 10, REGON: 241093259, NIP: 5532087369, w celu przetwarzania w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem oraz regulaminem konkursu, w którym Użytkownik bierze udział.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 6. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres https://e-pabianice.pl lub w formie listu poleconego wysłanego na adres Prowadzącego serwis, tj.: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania Użytkownika, na który Użytkownik chce otrzymać odpowiedź na złożoną reklamację,
  2. zwięzłe podanie okoliczności uzasadniających składaną reklamację.
 4. Prowadzący Serwis zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu uznaje się, iż Prowadzący Serwis uznał reklamację w całości.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Prowadzący Serwis zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu, po uprzednim 14-dniowym poinformowaniu Użytkowników Serwisu drogą mailową oraz na stronie głównej Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 
252
Odpowiedzi
18
Wyzwań
492
Użytkowników

Projekt e-Pabianice współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020