}

e-Pabianice Miasto przyszłości

Wróć do spisu artykułów

Deklaracja dostępności

Data utworzenia artykułu: 2023-01-10 11:10:10
 

Deklaracja dostępności platformy crowdsourcingowej partycypacji społecznej

Urząd Miejski w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej platformy crowdsourcingowej partycypacji społecznej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak możliwości zmiany odstępów miedzy wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy nie zachowują odpowiedniego kontrastu,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Golińska.
 • E-mail: kgolinska@um.pabianice.pl
 • Telefon: 42 22 54 681

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Katarzyna Golińska
 • Adres: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
 • E-mail: kgolinska@um.pabianice.pl
 • Telefon: 42 22 54 681

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek ul. Zamkowa 16 (budynek główny)
  1. Do budynku prowadzi wejście od ul. Zamkowej z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  2. Na parterze znajduje się toaleta z możliwością wjazdu wózkiem inwalidzkim oraz sala przystosowana do obsługi dla osób na wózkach, z której mogą skorzystać interesanci z niepełnosprawnością załatwiający wszelkie sprawy w Urzędzie.
  3. Korytarz na parterze budynku dostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim z możliwością obsługi w Recepcji, Biurze Obsługi Interesantów oraz kasach.
  4. W budynku brak jest windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
  5. Przed budynkiem przy ul. Zamkowej usytuowane jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych. Można natomiast skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy UMP. Bliższe informacje w artykule Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
 
252
Odpowiedzi
18
Wyzwań
492
Użytkowników

Projekt e-Pabianice współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020