e-Pabianice Miasto przyszłości

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Postanowienia ogólne konkursu

 1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Podejmij wyzwanie”, zwanym dalej „Konkursem” oraz fundatorem nagród jest Miasto Pabianice z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, REGON 472057715, NIP 731 196 27 56, zwany dalej „Organizator”.
 2. Zasady Konkursów określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia pierwszego z Konkursów i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej Pracy konkursowej/pomysłu, zrealizowanych w odpowiedzi na zamieszczone przez Organizatora wyzwanie.
 4. Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem” jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu i wzięcie udziału w konkursie lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Serwis lub udział w konkursie nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności – która przystąpi do konkursu, klikając w element na stronie głównej konkursu „mam pomysł”,
 5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną.
 6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Czas trwania każdego z konkursów określa licznik, odmierzający ilość dni pozostałych do zakończenia konkursu. W wyjątkowych okolicznościach, Organizator przewiduje możliwość zmiany czasu trwania konkursu, o czym poinformuje Uczestników stosowną informacją na stronie konkursu.
 8. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w aplikacji konkursowej.
 9. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2 Konto Użytkownika

 1. Każdy konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. W konkursie mogą brać udział Użytkownicy posiadający konto Użytkownika.
 3. Konto Użytkownika można założyć poprzez rejestrację w Serwisie https://e-pabianice.pl, który prowadzony jest przez: sm32 STUDIO Marek Mucharski, z siedzibą: 34-300 Żywiec, ul. Grapa 10, REGON: 241093259, NIP: 5532087369, wypełniając stosowny formularz rejestracyjny, w którym należy podać: nazwę użytkownika, hasło oraz adres e-mail, jak również z wykorzystaniem platformy facebook lub google.
 4. Na profilu Użytkownika, Użytkownik otrzymuje podgląd na wszelkie informacje, opisy i komentarze, które umieszczał w Serwisie. Użytkownik ma prawo dodawać/modyfikować obrazek profilowy oraz dane użytkownika.
 5. Przed zarejestrowaniem konta użytkownika, Użytkownik obowiązany jest zaakceptować Regulamin korzystania ze strony internetowej. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. Regulamin korzystania ze strony internetowej znajduje się tutaj.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Organizator Konkursu zamieszcza na stronie głównej Serwisu wyzwania, wraz z ich opisem.
 2. Każde wyzwanie stanowi odrębny Konkurs.
 3. Zadaniem Uczestników konkursu jest wykonanie i zgłoszenie Pracy konkursowej/pomysłu, stanowiącej odpowiedź na wyzwanie Organizatora konkursu.
 4. Prace konkursowe/pomysły mogą być zamieszczane przez uczestników w dowolnej formie zdigitalizowanej, tj. fotografii, klipu filmowego, infografiki, prezentacji multimedialnej (filmowej, animowanej), animacji, obrazka lub tekstu opisującego zagadnienie.
 5. Prace konkursowe/pomysły należy zamieścić na stronie internetowej konkursu, klikając w element menu o nazwie „Mam pomysł”.
 6. Prace powinny zawierać opis, z którego wynikać będzie: Co? Gdzie? Dlaczego? Z jakim skutkiem?
 7. W miarę możliwości Uczestnik konkursu, powinien nanieść na mapę, znajdującą się w menu konkursu - obszar terytorialny, którego dotyczy Praca konkursowa/pomysł.
 8. Zgłoszenie Pracy konkursowej/pomysłu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Wszystkie Prace konkursowe/pomysły stanowiące klipy filmowe, będą jednocześnie publikowane w serwisie youtube.com. Uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu serwisu youtube.com. Uczestnik konkursu oświadcza, że jego Praca konkursowa/pomysł, jest zgodna z regulaminem serwisu.
 10. Do jednego konkursu można zgłosić tylko jedną Pracę konkursową/pomysł, wcześniej niepublikowaną i niezgłaszaną do innych konkursów.
 11. Przy zgłaszaniu Pracy konkursowej/pomysłu, wykonanej przez osoby niepełnoletnie, należy na portalu konkursowym podać wymagane dane osobowe pełnoletniego Opiekuna niepełnoletniego Uczestnika.
 12. Zgłoszenie Pracy konkursowej jest skuteczne pod warunkiem poprawnej rejestracji na portalu konkursowym.
 13. Zgłoszenie Pracy konkursowej, w której utrwalono wizerunek osób trzecich, jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika bądź jego przedstawiciela ustawowego, iż posiada on zgodę tych osób do wykorzystania wizerunku i jego publicznej prezentacji w ramach udziału w Konkursie.
 14. Prace Konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 15. Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwe działanie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie.
 16. Uczestnik konkursu (bądź jego przedstawiciel ustawowy) oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie do utworów i materiałów wykorzystanych w Pracy konkursowej w zakresie umożlwiającym jej zgłoszenie do Konkursu.
 17. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz wykonaniem Pracy konkursowej ponosi Uczestnik.

§ 4 Zasady wyłaniania laureatów

 1. Wyłoniona przez Organizatora Komisja konkursowa, dokona oceny zgłoszonych pomysłów (Prac konkursowych), które spełniły wymogi wymienione w Regulaminie i zostały dopuszczone do Konkursu.
 2. Skład Komisji konkursowej znajduje się na podstronie każdego konkursu/wyzwania, w zakładce „Jury”.
 3. W każdym konkursie „Podejmij wyzwanie”, zwycięzcą może zostać tylko jeden Uczestnik konkursu.
 4. Komisja konkursowa w terminie do 7 dni, licząc od dnia zakończenia każdego z konkursów, wyłoni najlepszą Pracę konkursową/pomysł, spośród nadesłanych prac.
 5. Zwycięzcy poszczególnych konkursów „Podejmij wyzwanie”, pojawią się na stronie internetowej, w zakładce danego konkursu.
 6. Po zakończeniu każdego konkursu oraz wyłonieniu zwycięzcy, Organizator zwróci się do laureata konkursu drogą mailową, przekazując dalsze instrukcje w zakresie przekazania nagrody rzeczowej.
 7. Rozstrzygnięcie dokonane przez Komisję konkursową jest ostateczne i wiążące oraz nie podlega procedurze odwoławczej.
 8. Każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu, ma prawo ocenić prace konkursowe, poprzez przyznanie danej Pracy konkursowej/pomysłowi wirtualnego punktu. Uczestnicy z najwyższą liczbą punktów zostaną umieszczeni na dedykowanej liście rankingowej, znajdującej się w zakładce „Ranking użytkowników”.
 9. Miejsce na liście Rankingowej uczestników, nie uprawnia do otrzymania nagrody.

§ 5 Nagrody

 1. Laureaci poszczególnych Konkursów, wyłonieni przez Komisję Konkursową, otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Nagrody są przyznawane odrębnie dla każdego z Konkursów.
 3. Zdjęcie oraz opis nagrody rzeczowej, przewidzianej przez Organizatora za zwycięstwo w danym konkursie, znajduje się w zakładce „Nagroda”, na podstronie konkursu.

§ 6 Prawa autorskie

 1. Uczestnik konkursu, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego przedstawiciel ustawowy, udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do nadesłanej Pracy konkursowej w całości lub części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
  1. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typów nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  2. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  3. rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym serwisie youtube.com) oraz w sieciach zamkniętych;
  4. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek oraz korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie;
  5. prawo do wykorzystywania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych, promocyjnych;
  6. prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

§ 7 Dane osobowe i Polityka Prywatności

 1. Dane osobowe konieczne do wzięcia udziału w Konkursie oraz do założenia konta na portalu konkursowym, tj. nazwa użytkownika oraz adres mailowy, wykorzystywane będą przez Organizatora do kontaktu z użytkownikami w sprawach dotyczących Konkursu i funkcjonowania portalu konkursowego.
 2. Dane dotyczące użytkowników Serwisu konkursowego gromadzone na serwerach Administratora są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem. Administrator udostępnia dane osobowe Uczestnika konkursu podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z realizacją usługi, w tym: sm32 STUDIO Marek Mucharski, z siedzibą: 34-300 Żywiec, ul. Grapa 10, REGON: 241093259, NIP: 5532087369, w celu przetwarzania w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem oraz regulaminem konkursu, w którym Użytkownik bierze udział.
 3. Zgodnie z art. 13 sekcja 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „rozporządzeniem”), Organizator informuje, iż:
  1. administratorem danych osobowych jest Miasto Pabianice z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16;
  2. kontakt z osobą realizującą w zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: IOD@um.pabianice.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych”;
  3. dane osobowe zbierane są, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w celu świadczenia usługi dostępu do konta użytkownika portalu konkursowego;
  4. dane osobowe użytkowników portalu konkursowego będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach portalu konkursowego. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych;
  5. osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia;
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem niezbędnym do stworzenia profilu użytkownika portalu konkursowego oraz do uczestnictwa w Konkursie;
  8. dane osobowe użytkownika portalu konkursowego nie będą profilowane.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania Konkursu. O wszelkich zmianach będzie informował na stronie głównej Serwisu, za 14-dniowym wyprzedzeniem.
 2. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.
 3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Konkursu można kierować na adres e- mail: promocja@um.pabianice.pl bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego lub panelu wiadomości, z pozycji Profilu Użytkownika.
 4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub działania siły wyższej nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego niniejszym regulaminem.
 6. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, mogą być składane na adres Organizatora, wskazany w Regulaminie korzystania z Serwisu, który znajduje się tutaj.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zamówieniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9 Uwagi

 1. Organizator oraz twórcy aplikacji nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniknięcie plików tekstowych lub graficznych, które zostały umieszczone w Aplikacji przez Użytkownika.
 2. Organizator oraz twórcy aplikacji nie archiwizują i nie administrują plikami graficznymi oraz informacjami tekstowymi wprowadzanymi do aplikacji przez Uczestników.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, wgranych do Aplikacji przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, fotografie, klipy filmowe, infografiki, ilustracje, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane, a organizator konkursu mogą ograniczyć Użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do wszystkich Aplikacji.
 4. Użytkownik oświadcza, że treści wgrywane do Aplikacji nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, fotografie, grafiki, klipy filmowe naruszały prawa osób trzecich.
252
Odpowiedzi
13
Wyzwań
472
Użytkowników

Projekt e-Pabianice współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020